www.dugamladufria.se BackSurftips:
Reinkarnation = Själavandring

Senaste nytt, alla nyhetskanaler. TV-program Dagens väder överallt Alla tidtabeller Gatusökning Telefoner och telefonkataloger Porton, postnummer mm Din bank Alla flygplatser, ankomsttider o avgångstider.
Välkommen till
www.dugamladufria.se

Psalm nr 254 ur 1695 års svenska psalmbok

Denna hemska text är exakt avskriven. Den har samma melodi som psalmerna 448, 534 och 635 i 1986 års psalmbok.

1.
Ack, huru stort är mitt elände
Gråt och jämmer är min spis
Efter Gud sig til mig wände
Med sin grymhets skarpa ris
Han har mig i mörkret fört
All min glädje platt förstört
Mina ben nu sönderslagit
Kraft och fägring från mig tagit.

2.
Gud har mig med bittra galla
Spisat, ty han war mig wred
Låtit mig i mörkret falla
Som the döde slängas ned
Han har innemurat mig
Och igentäpt all min stig
Satt mig uti fjättrar grymma
At jag ej kan undan rymma

3.
Fast jag länge hafwer ropat
har han dock sin öron lyckt
Med elände öfwerhopat
Och mig ned i djupet tryckt
Sökt hwar han mig skulle få
Rifwit mig i stycken små
Spändt sin boga, jag har warit
Målet, thit hans skott har farit

4.
När jag af hans pilar sargas
Är jag allas spe och spott
Ja, jag sielf ther af förargas
At slikt gör min owän godt
Jag är utaf tårar mätt
Malört är min bästa rätt
Jag är ifrån friden drifwen
All min frögd förgäten blifwen

5.
Som en slemhet tu oss kastar
Ibland folken hit och thit
Ther oss fienden swåra lastar
Med et spotskt och bittert nit
Oss förtrycker hwar och en
Gör oss skada, skymf och mehn
Och fast än wi så försmädas
Måste wi dock wärre rädas

6.
Mine tårar mig uppfräta
All min lifskraft är förtärd
Ty the, som emot mig träta
hafwa mig med list beswärt
Som en fogel i et nät
Som et djur uti thess fjät
Watten har man på mig gjutit
och min ofärd platt beslutit

7.
Ty har jag tidt tänkt och klagat
Månn mitt hopp nu ute är?
Har jag Gudi så misshagat
At han wil ej wara när?
Men, o Gud, tänk dock uppå
Huru illa mig månd gå
Tänk hwad sorg jag måste lida
Och låt mig ej tröstlös qwida

8.
Ack, tu wilt thet wist besinna
Så försäkrar mig min själ
Hoppet skall omsider winna
Sådant wet mitt hjerta wäl
Herrans mildhet warar än
Och omfattar mig igen
Ja, förnyar sig hwar morgon
Til at trösta oss i sorgen

9.
Här med sig min själ hugswalar
Herren är min arfwedel
Fast han än min hjälp förhalar
Är dock i hans ord ej fel
Han är trofast, mild och god
Them, som hafwa tolamod
Och i stadig tro förbida
Hans förlossning, när the lida

10.
O, hur ljufligt är få draga
oket i sin ungdoms tid
Lida Herrans näpst och aga
Wänta han skal wara blid
Ljufligt, när en plågad man
Tyst och tolig wara kan
Kan sin mun i stoftet trycka
och förtiga sin olycka

11.
Ty Gud wil ej platt fördrifwa
Fast han ej bedröfwar hårdt
Utan wil barmhertig blifwa
Göra plåga lätt och kort
Ja, fast han oss ofta slår
Thet dock ej af hjertat går
Skal til wårt förderf ej lända
Eller all wår rätt förwända

12.
Ho tör säga, thet Gud dömer
Then oskyldig är, för strängt
Att han all hans rätt förglömmer
Then hans owän hafwer wrängt?
Ack, hwi knorrar man nu så
Öfwer thet, at Gud wil slå?
Låt oss öfwer synden klaga
Som kan Gudi så misshaga

13.
Låt oss noga så rannsaka
All wår lefnads wrånga lopp
Låt oss wända strax tilbaka
Til wår Gud, med tro och hopp
Lyftom hjerta, röst och ljud
Samt med händer up til Gud,
Sägom, wi ha arge warit
Ty ha wi ock illa farit

14.
Wi, wi hafwe syndat swåra
Och misshandlat in för tig
Men för alla synder swåra
Risar du oss hårdelig
Öfwertäcker oss med nöd
Plågar med en långsam död
Ja, tin nådes dörr så stänger
At wår bön sig ej framtränger

15.
Men min ögon skola rinna
Som en häftig wattuflod
Til dess jag kan nåder finna
Finna Herren mild och god
Til thess han, som nu är wred
Skådar af sin himmel ned
Och uppå et slikt elände
Gör en god och nådig ände

16.
Så har jag min Gud åkallat
I then graf jag nedsänkt låg
Honom all min sak befallat
Therför han ock til mig såg
Ack, min Gud hör dock min röst
Nalka tig snart med din tröst
Och ehuru tid täcks tukta
Säg, at jag skal intet frukta

17.
Tu kant bäst min sak utföra,
samt förlossa själ och lif
Se den orätt the mig göra
hjelpa mig mot theras kif
Efter tu så noga wet
Theras hjertans liflighet
Men ack, wärdes them så löna
At the tin rättwisa röna

18.
Se och märk, at jag skal wara
Theras wisa i hwart lag
Låt them fångas i then snara
Sargas af sin egen slag
Utgjut all din wredes flod
Och förskräck thet stolta mod
Låt them tina banno höra
Och din grymhet them förgöra

H. Spegel
dugamladufria.se
Dagens sport på radio, TV. Allt om sport. Din stad Sverige och världen Vetenskap Frågesport, korsord mm Alla böcker, bokhandlare, antikvariat Vykortsmuseum Musik Kolla världsrekord i bl.a. Guiness Alla myndigheter Pass Studierådgivning. Arbetsförmedling. Lediga jobb. Presenttips och julklappstips Skicka blommor
www.Vykortsmuseum.se
Glasögon, linser, ögonkirurgi. Tandvård. Äldreomsorgen Allt om din hälsa En smygtitt in i din framtid Finn en partner ! Bli smal ! Allt om bilar, reparationer, reservdelar, fixa själv mm Om körkort och körskolor Gör det själv Allt om din trädgård Allt om båtar Bostad Min säng
Din Stad:
Alingsås, Alvesta, Arboga ....

Allt om hästar För katten! Mitt Akvarium. Humor Allt om mat Låssmeder Kul för barn. Godnattsagor. Nöjesparker mm Kärleksbrev Drottning Silvia Min döda farmor slår mig fortfarande...(Sanna spökhistorier) Färghandeln Sexiga underkläder
Kärleksspelet
Mystik
Allt om hästar
Mina tänder
Gatusökning
Hur gammal blir du?
Musik
Museer
Alla böcker
Mästerkocken
Dagens ordspråk
Studierådgivning
Tele
Alla banker
Vädret
Present-tips
Bilar
Skatt
Psalm 254
Airport Info
Astrologisk smygtitt in i din framtid!
Min telefon
Trafiksäkerhetsverket
Personlighetstest
Quiz
Medicin
Världsrekord
Dagens resor
Domänregistrering
Testa dig själv
Nationalsånger
Alla Tidtabeller
Min vackra trädgård
Fisken
Vetenskap
Färg24
Resor
Har du levt förut? Vem var du då?
Kungahuset
Gratiserbjudanden
Mina glasögon
Min semester
Nyheter
Allt om båtar
Spel Games Bingo Lotto Trav mm
Hälsa/Sjukvård
Väljarbarometern
Min sköna säng
Språk
Frågesport
Min syn
Mina mediciner
Present-tips
Lediga jobb
Humor
TV-program
Kändisskvaller
Skicka blommor
Korsord
organtransplantation
Sök och finn
Gör det själv
Mitt körkort
Bästa elpriset
Din bank
Ambassader
Må bättre
Ditt personliga horoskop
Tidningar
Huskurer
Sverige och Världen
Bostad
Myndigheter
Vykortsmuseum
Dagens sport
Teater
Språklexikon
Finn en partner
Web-skola
Svenska spökhistorier
Stålmannen
Barnkul
Reinkarnation-själavandring
Radio
Senaste Nytt
Dagens mat
Telefonkataloger
Kalender
Sexiga underkläder
El-rådgivning
Alla politiska partier
Spådomar
Dagens fråga
Bli smal
Mamma-Pappa-Barn
Tankeläsning
Laga bilen själv
Uppslagsverk
Köp och Sälj
Familjeterapi
Pass
Vilket intryck gör du på andra?
Mitt akvarium
Studentexamen
Post-info
Låssmeder
Din stad
Körskolor
Äldreomsorgen
Sveriges Tidtabeller
Min katt
Kärleksbrev